Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Stowarzyszenie LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracownicze SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ KSIĘGOWYCH

Utworzono dnia 08.05.2019

Lokalna Grupa  Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracownicze

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ KSIĘGOWYCH

 

 

1. Wymagania konieczne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowisku:

 1.  Wykształcenie wyższe
 2.  Co najmniej 3-letni staż pracy związany z obsługą podmiotów realizujących „miękkie    projekty"
 3.  Dobra umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, programów księgowych i aplikacji biurowych.

 

 2. Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, rachunkowość).
 2. 3-letni staż pracy związany z obsługą podmiotów realizujących „miękkie projekty".
 3. Doświadczenie w pracy w administracji lub na stanowisku kadrowo-księgowym.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami spraw z zakresu rachunkowości
   i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. Przestrzeganie ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,
 3. Należyte przestrzeganie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych,
 4. Przygotowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami do złożenia
  w SW,
 5. Zarządzanie środkami finansowymi w celu zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu,
 6. Analiza dokumentów finansowych i ich bieżąca kontrola pod względem formalno­-rachunkowym,
 7. Terminowe naliczanie zobowiązań Stowarzyszenia z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i innych świadczeń o podobnym charakterze,
 8. Sporządzanie rachunku wyników i bilansu,
 9. Sporządzanie listy wypłat i prowadzenie rozliczeń z pracownikami, rozliczanie delegacji służbowych,
 10. Udostępnianie organom kontroli dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia kontroli,
 11. Regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
 12. Podejmowanie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku sprawowania kontroli i nadzoru,
 13. Sporządzanie  do dnia 15 marca rocznego sprawozdania finansowego za rok poprzedzający
 14. Sporządzanie dokumentów statystycznych w tym GUS
 15. Udzielania doradztwa  potencjalnym Beneficjentom w zakresie realizacji LSR na lata 2014-2020
 16. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 17. Świadczenie usług doradczych dla Beneficjentów w ramach IV OSI LEADER
 18. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora Biura i Zarząd. przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu.

 

4. Zakres uprawnień:

 1. Zgodny z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami;
 2. Wynikający z przepisów Kodeksu pracy.

 

5. Zakres odpowiedzialności:

 1. Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej.
 2. Prawidłowość rozliczeń finansowych.
 3. Opieka nad powierzonym mieniem.
 4. Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona powierzonej dokumentację..
 5. Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.
 6. Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikację
 7. Odpowiedzialność za udzielone fachowe doradztwo

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze czasu pracy (od 1/4 etatu do 1 etatu).
 2. Praca na okres próbny z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
 3. Wynagrodzenie na zasadach określonych w regulaminie Stowarzyszenia.
 4. Wynagrodzenie finansowane ze środków unii europejskiej w ramach PROW.
 5. Praca w biurze Lokalnej Grupy Działania.
 6. Stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
 7. referencje,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. oświadczenie o niekaralności.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, ul. Plac Wolności 2,  62-530 Kazimierz Biskupi w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownicze SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ KSIĘGOWYCH” w terminie do dnia 22 maja 2019 roku
do godziny 15:00 w biurze Stowarzyszenia. 

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik biura Lokalnej Grupy Działania, numer telefonu: 63 240 26 03

Informacje dodatkowe:

 

 • Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w naborze, którzy zostaną wybrani do dalszego postępowania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w biurze Stowarzyszenia.. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani e-mailem lub telefonicznie przez pracownika biura w terminie trzech dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Lista kandydatów spełniających wymagania konieczne lub/i pożądane zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl
 • Kandydat  wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
 •  Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 72

W tym miesiącu: 258

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 12974