Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Stowarzyszenie LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracownicze SPECJALISTA DS. ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Utworzono dnia 08.05.2019

Lokalna Grupa  Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

ogłasza otwarty nabór na stanowisko pracownicze

SPECJALISTA DS. ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

 

 

1. Wymagania konieczne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowisku:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Roczne doświadczenie w zarządzaniu projektami w szczególności dotyczącymi rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Roczny staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków  europejskich.
 4. Bardzo dobra znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI".
 5. Bardzo dobra znajomość obszaru Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI
  I JEZIORAMI" i funkcjonujących na nim podmiotów społeczno-gospodarczych.
 6. Ukończone kursy, szkolenia związane z realizacją Osi IV PROW 2014-2020.

 

 2. Wymagania pożądane:

 1. Wykształcenie (kursy, szkolenia) z zakresu pozyskiwania lub opracowania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z środków europejskich.
 2. Dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi z funduszy
  europejskich.
 3. Koordynowanie projektów.
 4. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy.
 5. Zdolności organizacyjne.
 6. Prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Obsługa potencjalnych Beneficjentów związana z naborem wniosków zgłaszanych
  w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI".
 2. Przygotowywani i prowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Osi IV PROW 2014-2020.
 3. Świadczenie usług doradczych dla potencjalnych Beneficjentów w ramach Osi IV PROW.
 4. Organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej projekty.
 5. Monitorowanie realizacji umów.
 6. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu.
 7. Sporządzanie opinii i wniosków dotyczących problemów związanych z realizacją projektów.
 8. Wykonywanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura związanych
  z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI",
 9. Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących wiedzę, kwalifikację i umiejętności.
 10. Przygotowanie udziału w targach, konferencjach, wizytach studyjnych, imprezach społeczno-kulturalnych służących promocji Lokalnej Grupy Działania "MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI".
 11. Koordynacja działań związanych z monitoringiem i ewaluacją LSR w zakresie niewymagającym specjalistycznej wiedzy,  
 12. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją stron internetowych LGD.
 13. Pełnienie funkcji animatora w zakresie dotyczącym aktywizacji obszaru LSR.
 14. Wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Dyrektora Biura i Zarząd, przy opracowywaniu dokumentów finansowych związanych z realizacją projektów.

 

4. Zakres uprawnień:

 1. Wydawanie opinii w zakresie objętym zakresem obowiązków i przedkładanie ich Dyrektorowi.
 2. Planowanie i organizowanie spotkań z Wnioskodawcami po uzgodnieniu
  z Dyrektorem Biura.
 3. Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Dyrektorowi Biura.
 4. Podejmowanie decyzji dotyczących przebiegu przygotowania projektów, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Dyrektora Biura.
 5. Akceptacja zgodności merytorycznej faktur wystawianych za realizację projektów Lokalnej Grupy Działania.

5. Zakres odpowiedzialności:

 1. Sprawną realizację powierzonych projektów.
 2. Skuteczne pozyskiwanie środków finansowych na realizację przygotowywanych projektów.
 3. Odpowiedzialność za udzielone fachowe doradztwo.
 4. Przygotowywanie propozycji zmian w zapisach LSR w zakresie realizowanych zadań.
 5. Opieka nad powierzonym mieniem.
 6. Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona powierzonej dokumentacji.

 

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w  wymiarze czasu pracy (od ¾ etatu do cały etat).
 2. Wynagrodzenie na zasadach określonych w regulaminie Stowarzyszenia.
 3. Wynagrodzenie finansowane ze środków unii europejskiej w ramach PROW.
 4. Praca w biurze Lokalnej Grupy Działania.
 5. Stanowisko wyposażone w sprzęt niezbędny do pracy na stanowisku.

 

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV,
 2. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  i umiejętności oraz doświadczenia zawodowego (zaświadczenia, certyfikaty),
 7. referencje,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 9. oświadczenie o niekaralności.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, ul. Plac Wolności 2,  62-530 Kazimierz Biskupi w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownicze SPECJALISTA DS. ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH” w terminie do dnia 22 maja 2019 roku
w godzinach pracy biura Stowarzyszenia. 

 

Dodatkowych informacji udziela pracownik biura Lokalnej Grupy Działania, numer telefonu: 63 244 77 31

Informacje dodatkowe:

 

 • Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w naborze, którzy zostaną wybrani do dalszego postępowania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w biurze Stowarzyszenia.. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani e-mailem lub telefonicznie przez pracownika biura w terminie trzech dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
 • Lista kandydatów spełniających wymagania konieczne lub/i pożądane zakwalifikowanych do dalszego postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl
 • Kandydat  wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
 •  Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 72

W tym miesiącu: 258

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 12974